• آشنایی هرچه بیشتر محققان و علاقمندان با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف شیمی و فناوری نانو
  • گسترش همکاری و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی
  • ارتقاء سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان در همایش از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی
  • ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان
  • معرفی صنایع نانو کشور از طریق برگزاری نمایشگاه های جنبی صنایع فعال
  • ایجاد اوقاتی لذت بخش برای مدعوین و شرکت کنندگان در همایش، از طریق برگزاری بازدیدهای جنبی