شرایط و نحوه ارسال چکیده مقالات

از کلیه پژوهشگران، صاحب­نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های شیمی و نانوتکنولوژی دعوت می­ شود چکیده مقالات خود را مطابق دستورالعمل زیر آماده و از طریق وبگاه سمینار به آدرس http://conf.ncnc2016.iaurasht.ac.irارسال نمایند. ارسال مقالات فقط از طریق وبگاه سمینار امکان­پذیر می­ باشد و مقالاتی که از طرق دیگر ارسال گردد بررسی نخواهد شد. بدیهی است که مقالات ارسال شده بعد از تاریخ مقرر (1395/3/15) بررسی نخواهند شد.

مقالات ارسالی بایستی محتوای پژوهشی داشته و حاوی یافته­ های نوین در یکی از زمینه­ های شیمی  و یا نانوتکنولوژی باشند.

 

تذکرات مهم

 • مقالات باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. به مقالات فارسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مقالات ارسالی بایستی پیش از این به هیچ شکلی در جای دیگر چاپ یا ارائه نشده باشد.
 • چکیده مقالات بایستی حداقل 100 و حداکثر 300 کلمه نگاشته شود که شامل عنوان، هدف، روش تحقیق، نتیجه­ گیری و مراجع باشد.
 • چکیده مقالات بایستی صرفادر یک صفحه نگاشته شود.
 • چکیده مقالات بایستی انگلیسی و مطابقفرمت ارائه شده نوشته و ارسال گردد.
 • لازم به ذکر است که شرکت کنندگان در صورت پرداخت هزینه، بدون ارایه مقاله نیز می توانند در همایش شرکت نمایند.

 

 

فرمت ارسال مقاله

 1. با استفاده از نرم ­افزار (Microsoft Office Word (2007تهیه گردد.
 2. متن چکیده به صورت تک ستونی و با حاشیه 5/2 سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست تهیه گردد.
 3. متن چکیده با استفاده از قلم Times New Romanبا فاصله بین سطر 1 سانتیمتر آماده گردد.
 4. عنوان به صورت Bold12، قلم نویسنده Bold 10، قلم متن ساده 10و مراجع با قلم 10 مطابق با فرمت ارائه شده نگاشته شود.
 5. نام نویسنده ارائه دهنده مقاله با کشیدن خط در زیر اسم او ( _ ) مشخص گردد و نام نویسنده مسئول با (*) مشخص گردد. در صورتی که ارائه دهنده مقاله مشخص نشده باشد، نویسنده نفر اول به عنوان ارائه دهنده در نظر گرفته می­شود.
 6. شماره مراجع درمتن با کروشه مشخص شوند.
 7. مراجع (حداکثر 3 مرجع) به ترتیب در متن چکیده داخل [ ] شماره‌گذاری شده و طبق نمونه های زیر باشند:

 

:Reference to a journal publication
[1] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun 2010;163:51–9
:Reference to a book
[2] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000
:Reference to a chapter in an edited book
[3] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc; 2009, p. 281–304

    

8.  مقالات پس از بررسی توسط کمیته علمی در صورت پذیرش به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه خواهد شد. بدیهی است ارزش علمی مقالات به صورت سخنرانی و پوستر معادل خواهند بود.

9. صرفا خلاصه مقالاتی در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهند رسید که علاوه بر تایید داوری و ارائه به موقع آن در همایش، رسید پرداخت هزینه های شرکت در همایش فرد ارائه دهنده در موعد مقرر به دبیر خانه رسیده باشد.

**توجه: کمیته برگزار­کننده از بررسی و پذیرش مقالاتی که مطابق دستورالعمل ذکر شده تنظیم نشده باشد یا ایرادهای نگارشی زبان انگلیسی داشته باشند معذور است.**

**از آنجا که کلیه مراحل ثبت ­نام و ارسال مقاله از طریق وبگاه همایش انجام می­ گیرد، لذا لازم است متقاضیان شرکت و ارائه دهندگان مقاله در اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو در وبگاه همایش عضو گردند.**

** گواهی مقاله فقط به نام شخصی که در همایش ثبت نام، هزینه های مربوطه را پرداخت و مقاله را از طریق وب سایت ارسال نموده است صادر می گردد.**