دبیر علمی:

دکتر افشین پوراحمد نودهی- دانشیار رشته شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


کمیته علمی:

دکتر کبری اخوان- استادیار رشته شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر اکبر اسلام نژاد- استادیار رشته شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر نغمه دلیلی- استادیار رشته شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر شهاب شریعتی- دانشیار رشته شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر فریبا صفا- استادیار رشته شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر ربابه صیادی- استادیار رشته شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر اصغر علیزاده- استادیار رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر حسین فلاح باقرشیدایی- دانشیار رشته شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر قاسم قاسمی- استادیار رشته شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر حسن کفایتی- دانشیار رشته شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر مجید کیا- استادیار رشته شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر مسعود مختاری- استادیار رشته شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر محمد نیک پسند- استادیار رشته شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر شبنم سهراب نژاد- دانشیار رشته شیمی تجزیه دانشگاه گیلان

دکتر سیامک گلشاهی- استادیار رشته فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت