دبیر اجرایی:

دکتر نغمه دلیلی منصور


کمیته اجرایی:

ساناز الطافی

ابوالفضل چینه وری

پوریا خادمی

نغمه دولتی

امیرحسین قدیری

محمد قربانی

رسومه کوچیان فرد

سید رامین موسویها