هزینه ثبت نام بدون مقاله:

1200000 ریال 


هزینه ثبت نام بدون تاخیر با مقاله (تا تاریخ 1395/4/15):

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی:  2000000 ریال 

اعضای هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد: 2500000 ریال


هزینه ثبت نام با تاخیر با مقاله ( از 1395/4/16 تا 1395/4/20):

دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی: 2500000 ریال

اعضای هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد: 3000000 ریال 


توجه:

  • هزینه های فوق برای مقاله اول می باشد و مبلغ 500000 ریال به ازای هر یک از مقالات دوم و سوم به مبالغ فوق افزوده خواهد شد. 
  • هر فرد تنها مجاز به ارسال حداکثر 3 مقاله می باشد.